Үйлдвэрийн аялал

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

2016 онд Энэтхэгт болсон ACE үзэсгэлэн

auto moulding production line 1

авто хэвлэх үйлдвэрлэлийн шугам 1

auto moulding production line 2

авто хэвлэх үйлдвэрлэлийн шугам 2

auto moulding production line 3

авто хэвний үйлдвэрлэлийн шугам 3

casting head cutting workshop

цутгамал толгой огтлох цех

casting railway system

төмөр замын системийг цутгах

customer visiting factory 1

Үйлдвэрт зочилж буй үйлчлүүлэгч 1

customer visiting factory the 1st time

Үйлдвэрт анх удаа ирж буй үйлчлүүлэгч

customer visting factory the 3rd time

Үйлчлүүлэгч 3 дахь удаагаа зочилж байна

customer visting factory

Үйлчлүүлэгчдийг үзэх үйлдвэр

dust removal facilities

тоос зайлуулах байгууламж

dust removal installation

тоос зайлуулах суурилуулалт

Moulding sand laboratory

Хэвлэх элсний лаборатори